KaRaKo名物メニュー

激辛オプション

ハバネロ(粉) ¥300
世界2位プートジョロキア(粉) ¥500
世界1位キャロライナリーバー(粉) ¥500
世界1位キャロライナリーバー(実) ¥600